Γενικο Πλαισιο

Οι ευρωπαϊκές χώρες γίνονται όλο και πιο ποικίλες. Σήμερα παρατηρούμε άυξηση των μαθητών με μεταναστευτικό και προσφυγικό υπόβαθρο στα ευρωπαϊκά σχολεία. Αυτό δημιουργεί εμπόδια , αλλα και ευκαιρίες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος θα απευθυνθούμε και θα υποστηρίξουμε τους εκπαιδευτικούς και ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται  με νέους μετανάστες και πρόσφυγες, για την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης και σεβασμού στη τάξη. Προωθώντας την ενισχυμένη κοινωνική τάξη, την αμοιβαία κατανόηση και σεβασμό μεταξύ των νέων στην τάξη και παρέχοντας κατάρτιση στους εκπαιδευτικούς αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στη πρώτη γραμμή της εισροής νέων προσώπων και πολιτισμών, γνωρίζουμε οτι συμβάλλουμε στην δημιουργία μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας με συνοχή και με ένα ενισχυμένο και ευνοϊκότερο κοινωνικό κλίμα.

Στοχοι

Το πρόγραμμα θέλει να παρέχει εκπαίδευση και να προάγει την κοινωνική συνοχή και τις ικανότητες των εκπαιδευτικών ως προς την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, στην εξεύρεση λύσεων και στη διερεύνηση νέων μεθοδολογιών και προσεγγίσεων.

Το έργο αποσκοπεί:

 • Στην αύξηση των ικανοτήτων στον τομέα των παιδαγωγικών προσεγγίσεων και μεθοδολογιών για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης στην τάξη.
 • Στην προώθηση της ανταλλαγής oρθών πρακτικών για την ενίσχυση της ένταξης όλων των μαθητών και κυρίως εκείνων που έχουν μεταναστευτικό ή προσφυγικό υπόβαθρο.
 • Στη δημιουργία επιλογών για την ενθάρρυνση μιας περισσότερο συμμετοχικής τάξης στα σχολεία.

Πνευματικα Προϊοντα

Το πρόγραμμα θέλει να αναπτύξει τέσσερα πνευματικά προϊόντα διαφόρων τύπων (εκθέσεις, οδηγοί, DVD, διαδικτυακή πλατφόρμα) σε χρονική διάρκεια εικοσι τεσσάρων μηνών. Τα πνευματικά αυτά προϊόντα είναι:

 • Έκθεση αναφοράς της ομάδας στόχου
 • Οδηγός για τους εκπαιδευτικούς
 • Εργαλειοθήκη για τους διευθυντές των σχολείων

Διαδικτυακά μαθήματα για τους εκπαιδευτικούς

Επιδραση

Ο αντίκτυπος αναμένεται να είναι ιδιαίτερα υψηλός μεταξυ των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, της ομάδας στόχου, των εταίρων και των ενδιαφερομένων φορέων. Ο αντίκτυπος του έργου συνδέεται με δύο βασικές πτυχές, οι οποίες είναι η επίτευξη των στόχων του προγράμματος και η μέθοδος επίτευξης αυτών.

Αποτελεσματα

Το πρόγραμμα έχει σκοπό να

 • Να παράσχει στους εκπαιδευτικούς ένα χώρο εκμάθησης για να μοιραστουν τις ορθότερες πρακτικές και να αποκτήσουν δημιουργικές και καινοτόμες δεξιότητες της κοινωνικής εκπαίδευσης.
 • Ενθαρρύνει και να παράσχει μια πλατφόρμα για τους εκπαιδευτικούς για να τους βοηθήσει στη διαδικασία εξεύρεσης λύσεων σχετικά με τα προβλήματα κοινωνικής ένταξης κυρίως των μεταναστών και των προσφύγων.
 • Να φέρει τους ηγέτες των σχολείων σε διάλογο σχετικά με την προώθηση της κοινωνικής ένταξης στα σχολεία.
 • Να συμπεριλάβει τις αρμόδιες κοινωνικές αρχές στις χώρες της Δανίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Γερμανίας, δίνοντας προτεραιότητα στην κοινωνική εκπαίδευση.
 • Να εντάξει την υπάρχουσα έρευνα στην πράξη και να πειραματιστεί με αυτή έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι πραγματικές ανάγκες της τάξης.
 • Να ενθαρρύνει και να εμπνεύσει τους εκπαιδευτικούς να διαδραματίσουν ένα κρίσιμο ρόλο, μέσα απο τον οποίο θα αισθάνονται ικανοι να εξασφαλίσουν την κοινωνική συνοχή στις μαθησιακές κοινότητες τις οποίες διδάσκουν.
 • Να δημιουργήσει χώρο διαλόγου και αλληλεγγύης ματαξύ των μαθησιακών κοινοτήτων όσον αφορά τις στρατηγικές ένταξης στην εκπαίδευση των νέων.

Να αυξήσει η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις θετικές επιπτώσεις της μετανάστευσης στην Ευρώπη και να συμβάλλει ουσιαστικά στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.

Εταιρικο Σχημα